ast loading screen spinner image

SEMINAR BAHASA MELAYU 2017

Menyempurnakan Kata, Menyampaikan Makna

Pusat Bahasa Melayu Singapura telah menganjurkan acara tahunan Seminar Bahasa Melayu 2017 pada 14 Mac 2017. Profesor Madya Dr. Indirawati Binti Zahid, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Malaysia diundang untuk menyampaikan ucaptama dalam seminar tersebut. Encik Masagos Zulkifli Masagos Mohamad, Menteri Sekitaran dan Sumber Air, Kementerian Sekitaran dan Sumber Air, merupakan Tetamu Terhormat pada majlis tersebut.

Kandungan(.pdf, 1.61 MB)

Sekapur Sirih(.pdf, 4.02 MB)

Atur Cara(.pdf, 2.26 MB)

Kertas Ucaptama

Menyempurnakan Kata Menyampaikan Makna: Pengajaran dan Pembelajaran Aspek Kolokasi dalam Medan Makna(.pdf, 5.63 MB)

Ucaptama, Profesor Madya Dr. Indirawati Zahid

Kertas Kerja Sesi Sidang Selari

1. Analisis Wacana Maklum Balas Pembelajaran Imbuhan Kata Nama(.pdf, 3.03 MB)
Effendy Ahmadi dan Norliza Ali

2. Keberkesanan ICT dalam Pengajaran Imbuhan Awalan peN(.pdf, 2.39 MB)
Sanisah Rahim dan Nuraishah Mahmood

3. Keberkesanan Nearpod dalam Merangsang Minat Pelajar Mempelajari Kata Ganda(.pdf, 2.43 MB)
Nurain Tajudeen dan Nur Umaira Mohamad Zulkifli

4. Keberkesanan Penggunaan Buku Kecil Frasa Menarik dan Penilaian Formatif dalam Penulisan Karangan(.pdf, 2.56 MB)
Muhammad Luqman Mohd Shapie dan Siti Fadhilah Saneb

5. LEGO® dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kosa Kata(.pdf, 3.09 MB)
Khairiah Harharah Abdulmajid dan Nur Ain Mohd Amin

6. Membina Kosa Kata Murid bagi Menjana Idea bagi Isi Karangan Melalui konsep Curriculum Redesign(.pdf, 2.2 MB)
Azah Abdul Aziz dan Sheikha Fadzlon Shaik Yakob

7. Memperkaya Kata Adjektif Melalui Penerokaan Taman Herba dan Rempah Ratus(.pdf, 2.06 MB)
Zarina Sidik dan Nur Adawiyah Rosli

8. Memperkaya Kosa Kata Murid-murid Bukan Melayu Melalui Pendekatan Leksikal(.pdf, 2.55 MB)
Rashidah Rajah

9. Memperkaya Kosa Kata Murid Melalui Puisi(.pdf, 2.23 MB)
Daing Noor Ashikin Bahnan

10. Memperkaya Kosa Kata Murid dengan Menggunakan Strategi Pengelompokan Kata dan Teknik Lakonan(.pdf, 2.16 MB)
Ruhaidah Rahmat dan Nuradilah Abdul Wahid

11. Meningkatkan Keupayaan Menggunakan Golongan Kata bagi Pembinaan Ayat Melalui Drama(.pdf, 2.53 MB)
Rashidah Rajah dan Muhammad Nizam Mustafa

12. Meningkatkan Kosa Kata Pelajar Melalui Kata Kolokasi(.pdf, 2.17 MB)
Ishak Abdul Latiff dan Noraishah Mostapa

13. Meningkatkan Penggunaan Kata Sendi Nama Melalui Kaedah Imlak(.pdf, 3.72 MB)
Mohamed Ali Mohamed Iqbal dan Siti Zulaikha Zainal Abidin

14. Meningkatkan Penggunaan Penanda Wacana dalam Penulisan E-mel(.pdf, 2.01 MB)
Alifa Ismail dan Helmilina Muhamad Som

15. Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Pelajar(.pdf, 3.28 MB)
Kamariah Abd Rahim dan Zurianah Rahmat

16. Muzik Mengalun, Bahasa Bergema: Kata Adjektif dalam Lirik Lagu(.pdf, 2.16 MB)
Siti Farhana Abdullah dan Siti Aisyah Sa’id

17. Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan(.pdf, 2.32 MB)
Manisah Osman

18. Peluasan Kosa Kata dan Kata Adjektif dalam Karangan Melalui VARK(.pdf, 2.73 MB)
Elyani Mohamed dan Asnur Mursalin Aspar

19. Peluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif(.pdf, 2.24 MB)
Zulkifli Khamis dan Noor Aisyah Ahmad Sharif

20. Pemahaman Watak dalam Cerita untuk Mencungkil Kosa Kata Berkaitan Nilai(.pdf, 3.1 MB)
Hajjah Marzia Abdul Rahman dan Nur Hasyimah Surnin

21. Pembelajaran Kata Kerja Melalui Penggunaan Perisian Aplikasi Adobe Spark dan Penerapan Taksonomi SOLO(.pdf, 2.24 MB)
Djohan Abdul Rahman dan Nurul Syakinah Sahak

22. Pendekatan Interaktif dalam Pembelajaran Kata Hubung(.pdf, 3.06 MB)
Mohd Hazman Othman dan Yasmin Azahari

23. Penerapan Penanda Wacana dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis(.pdf, 2.52 MB)
Muhammad Faizrin Hashim dan Muliana Mohammad

24. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid(.pdf, 2.33 MB)
Khuraisah Mohamed Abthar dan Salamah Massa’id

25. Penerapan Strategi Metakognitif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pembentukan Ayat Aktif di Peringkat Sekolah Rendah(.pdf, 3.12 MB)
Ghazali Mohamed Ibrahim dan Herman Hassan

26. Penerapan Teknik Mnemonik dalam Pembelajaran Imbuhan Awalan(.pdf, 2.45 MB)
Norlela Abdul Rahaman dan Ghazali Mohamed Ibrahim

27. Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ‘ber-’ Melalui Aplikasi ‘Nearpod’(.pdf, 2.32 MB)
Asiyah Sheik Mohd Ismail dan Khaziah Yem

28. Pengajaran Kata Adjektif Melalui Kaedah Drama dan Penerapan ICT dalam Pembelajaran(.pdf, 2.34 MB)
Amilia Baba dan Sarimah Sainin

29. Pengajaran Kata Nama dengan Menggunakan konsep MBBT(.pdf, 2.59 MB)
Haryati Surana dan Nur Syahirah Sa’adon

30. Pengajaran Kosa Kata Melalui ICT dan Drama(.pdf, 2.05 MB)
Suriyana Ghapari dan Siti Nurashikin Ajmain

31. Pengajaran Kosa Kata Secara Eksplisit dalam Mempertingkatkan Pencapaian Murid Tahap Rendah bagi Komponen Perbualan(.pdf, 2.54 MB)
Junainah Mohamed Yusoff dan Nurhidayah Ashari

32. Pengajaran Wacana Menerusi Medan Makna: Pengajaran Bersumberkan Filem(.pdf, 2.68 MB)
Muhammad Jailani Abu Talib dan Siti Aisah Maduri

33. Pengayaan Kosa Kata Murid Melalui Program Seni Tari Melayu(.pdf, 2.78 MB)
Ghazali Mohamed Ibrahim dan Nurbayah Ismail

34. Penggunaan Aplikasi K.O.S.A. (Kita Orang SingapurA) bagi Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Murid(.pdf, 2.32 MB)
Salinah Rahman dan Nur Amalina Mazzly

35. Penggunaan Aplikasi Sinar Kata dalam Pembinaan Kosa Kata Kata Nama Am(.pdf, 2.09 MB)
Rozita A Hamid dan Aznizah Abdul Aziz

36. Penggunaan Benda Maujud dalam Pengajaran Golongan Kata bagi Meningkatkan Pengetahuan Tatabahasa Murid(.pdf, 2.45 MB)
Faridah Abdul Aziz dan Nur Sakinah Mohammed Salim

37. Penggunaan Gambar bagi Meningkatkan Penggunaan Ayat Majmuk dalam Penulisan dengan Menggunakan Strategi T dan R(.pdf, 2.79 MB)
Rohani Mafot dan Nurhani Idris

38. Penggunaan Kata Adjektif dalam Penulisan Karangan Murid P6(.pdf, 2.23 MB)
Siti Fatimah Omar Bakri

39. Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran Secara Eksplisit(.pdf, 2.1 MB)
Melati Hallel dan Noor Aisya Buang

40. Penggunaan Rutin Berfikir dalam Pengajaran Golongan Kata(.pdf, 2.45 MB)
Nurhiza Mohamed dan Nurul Hidana Ahmad

41. Penggunaan S2TAMP2D dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kepelbagaian Ayat(.pdf, 2.12 MB)
Zaetun Abbas dan Sulastri Amat

42. Penggunaan Senarai Semak Kendiri Berlambang dalam Memperbaik Pembinaan Ayat(.pdf, 2.19 MB)
Nur Syahida Paiman dan Taufek Siniwi

43. Penggunaan Strategi Penterjemahan dalam Pengajaran Sintaksis(.pdf, 2.53 MB)
Mazalan Ajan dan Irmawati Mascom

44. Penggunaan Teknik Pembayangan dalam Pembelajaran Imbuhan Awalan(.pdf, 2.55 MB)
Awalludin Abdul Jabbar dan Ghazali Mohamed Ibrahim

45. Penggunaan Teknik Penyoalan dalam Pengajaran Imbuhan Melalui Kajian Pengajaran(.pdf, 2.08 MB)
Qamarul Azhar Ahmad Kamil dan Amirul Asri Hussin

46. Penguasaan Penanda Wacana Pelajar dalam Pengajaran dan Pembelajaran Karangan Ekspositori(.pdf, 2.85 MB)
Julinda Hassan dan Fakhrunnisaa A A M

47. Strategi Pengajaran Sintaksis Melalui Wadah Spark(.pdf, 2.9 MB)
Arfah Buang dan Azizah Ahmad

48. Tiga dalam 1 – Tambah Tabung Kosa Kata(.pdf, 2.19 MB)
Norwati Sulaiman dan Hairani Asri

Pameran Seminar Bahasa Melayu 2017(.pdf, 2.62 MB)

Penghargaan(.pdf, 2.25 MB)