ast loading screen spinner image

Malay Language Centre of Singapore

About MLCS

Pusat Bahasa Melayu Singapura (MLCS) melaksanakan tugas teras untuk memperkasakan guru, mempercekap pelajar dan memperkaya kurikulum bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di Singapura.

MLCS menyediakan dan melaksanakan pelbagai program pembangunan profesional guru termasuk kursus, bengkel, Seminar Bahasa Melayu, Ceramah Arif Budiman, Program Penyerapan dan Program Persidangan Serantau. MLCS juga membimbing guru melaksanakan kajian bilik darjah. MLCS memperkaya kurikulum dengan menerbitkan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk bercetak dan bahan berasaskan ICT.                                

Pusat Sumber

 Transformasi Pengajian Melayu dalam Era Generasi Z Oh, Kampungku! Permission to Feel

 

 

 

 

 

 

 

 For more books